l’école

 [RO]

Țin să precizez că scriu acest articol doar pentru a mă plânge de educația din România. ( puteți să mă înjurați în toate limbile și în toate felurile pentru publicarea acestui articol, but I don’t give a fuck about it. E blogul meu, scriu ce vreau :)) ) Have fun

1. Profesorii

Eu cred că relația asta elev-profesor trebuie să fie una foarte bună. Eu cred că o recompensă funcționează mult mai bine decât pedeapsa, dar din păcate profesorii mai înaintați în vârstă nu pot înțelege asta.( nici măcar în 2020) Nici după 9 ani de școală nu îi înțeleg pe acei “cică profesori” care sunt foarte autoritari și care vor să inspire frică. Adică după ce strici zilele a zeci de copii, tot tu ești mirat când auzi că rata chiulului a crescut foarte mult și că elevii urăsc scoala? Stii cum e, FII TU SCHIMBAREA PE CARE VREI SA O VEZI ÎN LUME !

2. Șefii de clasă

Măi… eu nu înțeleg moda asta cu “șeful clasei”. Partea mai nașpa e că suntem singura țară care a adoptat aceasta idee extraordinara, dacă nu mă înșel. Oricum, e o porcărie totala. Am căutat și eu pe net, din curiozitate mai mult, care sunt atribuțiile unui șef de clasă. Acum e inutil să le înșiruiesc aici, dar un lucru e clar: motivele sunt cam de rahat. Printre cele 4 atribuții am găsit ceva care mi-a atras atenția: “Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului.” I-auzi mă… ne votăm paznic sau ce? Nu vreau sa zic ceva rău, dar copilul ăla care a fost numit “șeful clasei” nu a greșit cu nimic pentru a sta cu ochii pe alți 27 de elevi.

Mai rău este că toată faza cu alegerea șefului clasei s-a transformat pe parcurs într-un mod de mituire pentru câteva voturi. Eu mereu am fost împotriva ideii de mită și pupincurism. Ce vreau să spun este că eu aș aprecia mai mult sinceritatea și niște calități demne de acest “titlu” pe care ”X” mi le prezintă, decât un ambalaj frumos care ascunde foarte multă falsitate, aroganță și fițe. Oricum, sper ca timpul să ne facă să scăpăm de această modă.

3. Materiile

Hai să vă zic ceva, din unele puncte de vedere, școala chiar este o pierdere de timp. Acum nu vreau să vă fac să credeți că urăsc școala (ba din contra, uneori îmi place mult) , dar vreau sa fac niște precizări foarte importante. Pentru început, vreau să vă spun că educația din România înseamnă o îndobitocire mascată. Cele 14-15 materii pe care le facem în fiecare săptămâna, nu ne ajută cu nimic pentru viața de după clasa a 12-a. Toți spun că mergem la școală să învățăm chestii utile. Pe naiba… tot ce facem la școală este să absorbim informațiile pe care dra(c/g)ii noștri profesori ni le bagă pe ureche ( și în cazul meu, ele ies pe cealaltă :)) ). Am stat și m-am gândit care are putea fi materiile pentru care elevii ar veni la școala cu plăcere, la momentual actual găsind doar 2, pe care voi le voi prezenta mai jos:

3.1. Educația sexuală

Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau pornografie în școala ( sau ma rog, cel puțin în clasă…) Vreau doar să avem oameni pregătiți care să ne învețe chestii foarte utile pentru viața noastră, realizând faptul că mitul “venirea cu barza” e doar o minciună maaare de tot:). Nu vreau să fiu dramatic, dar m-am săturat de atâtea zvonuri care murdăresc imagininea umor anumiți elevi, m-am săturat de nuduri date de copile de clasa a 7-a sau a 8-a, m-am săturat să aud că niște copii dau naștere la alți copii, uneori chiar avortându-i. Nu vreau sa par comunist, dar asta e nu bine deloc și se întâmpla în fiecare școala din România. Poate că aceasta materie îi va ajuta pe foarte mulți să înțeleagă faptul că sexul nu înseamnă doar penetrarea unor orificii, ci unirea a 2-a corpuri, cu suflet și sentimente.

3.2. Educația financiară

Hai să facem un exercițiu de imaginație pentru a-ți da seama cât de mult te poate ajuta această materie pe care ai putea să o înveți la școala. Să presupunem că termini facultatea și vrei să îți iei un job, îți cumperi o mașina, o casă etc. La job vei primi un salariu, urmând ca din acesta să plătești anumite chestii. Eu cred ca educația financiară este benefică în școli, fix pentru a ne învăța cum să ne gestionăm banii, cum să facem un credit, cum sa facem un cont bancar sau alte chestii privind banii.

Dacă stau bine și mă gândesc, până acum școala românească a evitat 2 subiecte pe care să le dezbată cu elevii, dar pe care eu am avut curaj să le scriu în articolul meu : Sexul și banii. Sună bine, nu? Dacă pui aceste 2 cuvinte împreună, ar rezulta un film de genul “Lupul de pe Wallstreet” :)))

Buuuuuuuunn, gata pe azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul pozitiv pe care mi l-ați dat și promit că mă voi perfecționa pe partea asta de blogging:) Până săptămâna viitoare când voi posta următorul articol, RĂMÂI ACASĂ ! See ya! 😉

 [EN]

I would like to point out that I am writing this article only to complain about education in Romania. (you can swear at me in all languages and in all ways for the publication of this article, but I don’t give a fuck about it. It’s my blog, I write what I want :)) ) Have fun

1. Teachers

I think this student-teacher relationship has to be a very good one. I think a reward works much better than punishment, but unfortunately older teachers can’t understand that. (not even in 2020) Even after 9 years of school, I don’t understand those „teachers” who are very bossy and want to inspire fear. I mean, after you ruin the days of dozens of kids, you’re still surprised when you hear that the truancy rate has skyrocketed and that students hate school? You know what it’s like, you’re the change you want to see in the world!

2. Heads of class

Well… I don’t understand this fashion with „head of class”. The worst part is that we are the only country that has adopted this extraordinary idea, if I’m not mistaken. Anyway, it’s total. I searched the net, out of curiosity more, what are the duties of a class leader. Now it’s useless to string them up here, but one thing is clear: the reasons are kind of. Among the four tasks I found something that caught my attention: „Watch over the preservation of order in the classroom during the break or in the absence of the teacher.” You hear me… Do we vote guard or what? I don’t want to say anything bad, but that kid who was called the „head of the class” didn’t do anything wrong to keep an eye on 27 other students.

Worse still, the whole class leader election thing has turned into a bribing way for a few votes. I’ve always been against the idea of bribery and pupincurism. What I’m saying is that I would appreciate more the sincerity and some qualities that are unworthy of this „title” that „X” presents to me, than a beautiful packaging that hides a lot of falsehood, arrogance and fiction. Anyway, I hope time makes us get rid of this trend.

3. Subjects

Let me tell you something, in some ways, school really is a waste of time. Now I don’t want to make you think I hate school (on the contrary, sometimes I like it a lot), but I want to make some very important clarifications. For starters, I want to tell you that education in Romania means a masked indoctrination. The 14-15 subjects we do every week don’t help us with anything for life after 12th grade. They all say we go to school to learn useful things. The hell… all we do at school is absorb the information that our teachers put in our ear (and in my case, they come out the other :)). I sat and thought what the subjects for which students would come to school with pleasure, at the current time finding only 2, which I will present below:

3.1. Sex education

Don’t get me wrong, I don’t want in school (or whatever, at least in class…) I just want to have people ready to teach us things that are very useful for our lives, realizing that the myth of „coming with the stork” is just a big lie:). I don’t want to be dramatic, but I’m tired of so many rumors that tarnish the humor of certain students, I’m tired of nudes given by 7th or 8th graders, I’m tired of hearing that some children give birth to other children, sometimes even aborting them. I don’t want to sound like a communist, but that’s not good at all and it happens in every school in Romania. Perhaps this matter will help many to understand that sex is not just the penetration of holes, but the union of 2 bodies, with soul and feelings.

3.2. Financial education

Let’s do an exercise in imagination to figure out how much this subject that you could learn at school can help you. Let’s say you finish college and want to get a job, buy a car, a house, etc. At work you will receive a salary, and from it you will pay certain things. I believe that financial education is beneficial in schools, fixed to teach us how to manage our money, how to make a loan, how to make a bank account or other money stuff.

If I sit tight and think about it, so far the Romanian school has avoided 2 topics to discuss with the students, but which I had the courage to write in my article : Sex and money. Sounds good, doesn’t it? If you put these two words together, it would result in a movie like „The Wolf of Wallstreet” :)))

Okkk, that is it. Thank you very much for the positive feedback you gave me and I promise that I will perfect myself on this side of blogging:) Until next week when I post the next article, STAY HOME! See ya! 😉

Stii ce e culmea? Punctul cel mai înalt al munților

 [RO]

Îmi amintesc de o excursie la munte… știu că mereu voiam să ajung pe culmile munților si să văd lumea de sus. Mereu mi-a plăcut natura pe care Dzeu a creat-o si noi am știut doar să o distrugem, fiind mândrii că avem mobilă de lemn. În fine, să nu ne abatem de la subiect.

Știu sigur că ai mers la un concert și ai vrut să faci orice pentru a primi un autograf. Fructele alea din vârful pomului care sunt cele mai bune, dar ajungi foarte greu la ele. Telefonul ala nou si scump cu care vrei sa te etalezi următoare zi la scoala. Cartile alea misto de care nu te-ai dezlipit pana nu le-ai terminat. Acel tenismen care câștiga mereu turneele de Grand Slam ( Federer who?:))) ). Mai stii cand ai vazut un film sau ai fost la teatru si te-ai gandit cum ar fi sa te vada toata lumea pe scena sau pe marele ecrane? Poate nu iti dai seama, dar toate aceste lucruri au ceva în comun : PERSEVERENȚĂ, MULTĂ MUNCĂ SI RĂBDARE. Dacă ai toate acestea, chiar tu poți fii cel care scrie cărti mișto, care Creează telefoanele pe care toți le vor, care câștiga olimpiade, care apare la știri ( într-un context bun:)) ), care joacă pe marele scene sau în filme de succes. Și da, TREBUIE DOAR SĂ VREI!

P.S. : Nu lăsa pe nimeni sa îți pună la îndoiala abilitățile și luptă în continuare pentru a-ți atinge idealul 😉

Gata și cu acest articol. Chiar dacă a fost mai scurt, sper ca te-a motivat pentru a-ți urma visele. Astept un mesaj pe Instagram pentru păreri si întrebări. Mai jos ai cele mai noi articole de pe blogul meu. Până săptămâna viitoare cand voi posta un nou articol, RĂMÂI ACASĂ ! See ya! 😉

 [EN]

I remember a trip to the mountains… I know I always wanted to reach the top of the mountains and see the world from above. I’ve always loved the nature that God created and we only knew how to destroy it, being proud that we have wooden furniture. Anyway, let’s not stray from the subject.

I know for a fact that you went to a concert and you wanted to do anything to get an autograph. Those fruits at the top of the tree that are the best, but you get really hard at them. That expensive new phone you want to show off the next day at school. Those cool books you didn’t get rid of until you finished them. That tennis player who always won Grand Slam tournaments (Federer who?:))) ). Remember when you saw a movie or went to the theater and thought about what it would be like for everyone to see you on stage or on the big screen? You may not realize it, but all these things have something in common: PERSEVERENCE, MUCH WORK AND RESPONSE. If you have all this, you can be the one who writes cool books, who creates the phones that everyone wants, who wins the Olympics, who appears on the news (in a good context:))), who plays on the big scenes or in successful movies. And yes, you just have to want it!

P.S. : Don’t let anyone question your abilities and keep fighting to achieve your ideal 😉

No more with this article. Even though it was shorter, I hope it motivated you to follow your dreams. I’m waiting for a message on  my Instagram ( @andrei_plttt)  for opinions and questions. Below you have the latest articles on my blog. Until next week when I post a new article, STAY HOME! See ya! 😉

Toxic people

 [RO]

După părerea mea, viața fără persoane toxice e ca nunta fără lăutari sau Vulpița fără Viorel :)). Lăsând gluma la o parte,mi-am ales acest subiect pentru articolul de azi pentru că mi-aș dori ca blogul meu să fie oarecum motivațional ( bine, asta până încep să pun rețete de mâncare :))) ). Vorba multă, sărăcia omului, așa că hai să-ncepem.

–CE ESTE O PERSOANĂ TOXICĂ ?––––––––––––––––––––

Poți numi o persoană toxică, aceea care te bârfește sau care pur și simplu te face să apari într-o lumină proastă. Pe scurt, îți vrea răul. Ok, ce fac? cum scap de ea? pentru început trebuie să te îndepărtezi de acea persoană. Chiar dacă aveți multe amintiri împreună, trebuie să înțelegi că este pentru binele tău. Când faci acest pas, trebuie să te gândești că viitorul tău este cel mai important. Până la urmă și Ariana Grande avea dreptate când spunea ,, Thank u, next”.

–CUM SĂ EVIȚI O PERSOANĂ TOXICĂ ?––––––––––––––––––

Nu vreau să mă laud sau ceva, dar am avut ,, norocul” de a interacționa cu foarte multe persoane false. Să fiu sincer, am fost foarte dezamăgit când am observat că majoritatea prietenilor mei erau toxici pentru că petrecusem împreună foarte multe mișto împreună. Până la urmă am făcut în așa fel încât acei oameni să dispară din viața mea ( nu i-am omorât, stați calmi) , pentru că am realizat că nu se merită să mă consum și să țin în continuare la niste oameni care nu dau doi bani pe mine. Știi, noi ne facem preteni falși foarte ușor, cel puțin la început. Eu am făcut greșeala de a pune pe majoritatea cunoștințelor, eticheta de prieten/ă. Poate că atunci nu o consideram greșeală,dar când pui pe cineva această etichetă, ai anumite așteptări de la el/ea, u know? Până la urmă îți dai seama că acea persoană nu ține deloc la tine și rămâi cam dezamăgit/ă.

–SĂ ACCEPT SCUZELE?––––––––––––––––––––––––

Răspunsul este foarte simplu… NU ! Ok, ai ales să îți arăți sinceritatea și să îi spui lui ,,X” unde a greșit, ceea ce este FOARTE BINE ! În cele din urmă, el/ea începe să își ceară scuze și cel mai interesant, să îți promită că nu se va mai întâmpla repeta. Vrei soluția? Spui nu:))). dacă stai să te gândești mai bine, varianta în care spui DA și incepi să te comporți de parcă nimic nu s-a întâmplat, te readuce într-un loc în care îți pierzi timpul. Acest loc se numește PRIETENI/ RELAȚIE TOXICĂ.

Buuuun, gata pe azi! Sper că ți-a plăcut articolul și te aștept cu un mesaj pe Instagram în care să îți spui părerea despre acest articol. Până săptămâna viitoare când voi posta un nou articol RĂMÂI ACASĂ ! See ya! 😉

 [EN]

–WHAT IS A TOXIC PERSON ?–––

You can call a toxic person, the one who gossips about you or simply puts in a bad light. In short, he wants to hurt you. Okay, what do I do? how do I get rid of it? First of all, you need to get away from that person. Even if you have many memories together, you have to understand that it is for your own good. When you take this step, you have to think that your future is the most important. After all, Ariana Grande was right when she said, „Thank u, next.”

–HOW TO AVOID A TOXIC PERSON ?––––

I don’t want to brag or anything, but I had the „luck” of interacting with a lot of fake people. To be honest, I was very disappointed when I noticed that most of my friends were toxic because we had spent so much fun together together. In the end, I made sure that those people disappeared from my life – I didn’t kill them, stay calm – because I realized that it’s not worth consuming and still thinking about people who don’t give a about me. You know, we make ourselves fake claims very easily, at least at first. I made the mistake of putting on most of the knowledge, the friend label. Maybe then we don’t think it’s a mistake, but when you put someone on this label, you have certain expectations of him/her, you know? Eventually you realize that person doesn’t care about you at all and you’re a little disappointed.

–TO ACCEPT THE EXCUSES ?–––

The answer is very simple… Not! Okay, you chose to show your sincerity and say to somebody where he was wrong, which is VERY GOOD! Finally, he/she begins to apologize and most interestingly, to promise you that it will not happen again. You want the solution? Say no:))). If you think about it, the version where you say yes and start acting like nothing’s happened, it brings you back to a place where you’re wasting your time. This place is called FRIENDS/ TOXIC RELATIONSHIPS.

Okkkk, that is it ! I hope you liked the article and I’m waiting for you with a message on Instagram to give your opinion on this article. Until next week when I post a new article STAY HOME! See ya! 😉

1

 [RO]

Bună, dragă ființă ! Sper că ai ghicit faptul că aceste rânduri sunt rodul plictiselii mele… Well, am vrut să îmi reiau activitatea pe blog pentru că nu mai știam ce să fac în această carantină mișto… Așadar, acesta este începutul. Puneți-vă centurile, urmează o călătorie interesantă ;)) Și nu uita , poți face mai multe decât crezi.

 [EN]

Hello people ! I hope you’ve guessed that these lines are the fruit of my boredom… Well, I wanted to resume my blog activity because I didn’t know what to do in this…cool quarantine. So this is the beginning. Put your seatbelts on, is gonna be an interesting journey ;)) and remember, you can do more than you think.